دوره الکترونیک (مجازی) ارتقا هنر شکل سازی با بادکنک های ماری (1)

54,500,000.00

این دوره مناسب افرادی است که بیس و پایه شغل توئیست بالون را آموزش دیده باشند و بخواهند هنر خود را ارتقا دهند.