اولین بروز رسانی هنر شکل سازی با بادکنک های ماری 2020

32,700,000.00

این دوره مناسب افرادی است که بیس و پایه شغل توئیست بالون را آموزش دیده باشند و بخواهند هنر خود را بروز رسانی کنند.