دوره حضوری اصول شکل سازی با بادکنک های ماری (توئیست بالون)

92,650,000.00

توضیحات

کارگاه آموزش اصول شکل سازی با بادکنک های ماری :
مدت دوره 24 ساعت
تشکیل کلاس با حداقل 3 نفر
مطالب کارگاه : ( 0 تا 100 اصول شکل سازی با بادکنک های ماری )
مخاطبین کارگاه : کلیه افراد و شرکت های مرتبط با کسب و کار و هنر بادکنک آرایی.