دوره حضوری هنر بالون پازل

65,400,000.00

توضیحات

مدت دوره 10 ساعت
تشکیل کلاس با حداقل 3 نفر
مطالب کارگاه : ( 0 تا 100 اصول ساخت بالون پازل )
مخاطبین کارگاه : کلیه افراد و شرکت های مرتبط با کسب و کار و هنر بادکنک آرایی و دکوریشن خانگی .
توجه : این محصول و قیمت آن برای یک نفر بوده و بصورت پیش پرداخت میباشد و درصورت عدم برگزاری کلاس کل مبلغ عودت خواهد شد .