دوره حضوری هنر بالون پازل

54,500,000.00

توضیحات

مدت دوره 10 ساعت
تشکیل کلاس با حداقل 3 نفر
مطالب کارگاه : ( 0 تا 100 اصول ساخت بالون پازل )
مخاطبین کارگاه : کلیه افراد و شرکت های مرتبط با کسب و کار و هنر بادکنک آرایی و دکوریشن خانگی .