دوره حضوری هنر بادکنک آرایی

130,800,000.00

کارگاه آموزش هنر بادکنک آرایی :
مدت دوره 40 ساعت
تشکیل کلاس با حداقل 3 نفر
مطالب کارگاه: ( 0 تا 100 هنر بادکنک آرایی)
مخاطبین کارگاه : کلیه افراد و شرکت هایی که میخواهد هنر بادکنک آرایی را بیاموزند.
توجه : این محصول و قیمت آن برای یک نفر بوده و بصورت پیش پرداخت میباشد و درصورت عدم برگزاری کلاس کل مبلغ عودت خواهد شد .

آموزش آکادمیک بادکنک آرایی