دوره آموزش الکترونیک (مجازی) ارتقا هنر شکل سازی با بادکنک های ماری (1)

۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ 

این دوره مناسب افرادی است که بیس و پایه شغل توئیست بالون را آموزش دیده باشند و بخواهند هنر خود را ارتقا دهند.

 

توضیحات

دوره ارتقا هنر توئیست بالون 1 مناسب افرادی است که دوره هنر توئیست بالون  را گذرانده اند و یا به سرفصل های آن دوره اشراف کامل دارند.